ZAKRES USŁUG

Prowadzimy przede wszystkim sprawy z zakresu:

Prawo cywilne:
* Sprawy dotyczące prawa własności i innych praw rzeczowych;
* Sprawy dotyczące prawa zobowiązań ( umowy sprzedaży, umowy o dzielo, najem i dzierżawa, umowy pożyczki, umowy zlecenia, umowy ubezpieczeń, umowa o roboty budowlane, umowy dożywocie i inne);
* Sprawy dotyczące spadków (stwierdzenie nabycia praw do spadku, dział spadku, zachowek, odpowiedzialność za długi spadkowe);

Prawo rodzinne:
* Sprawy o rozwód i separację
* Sprawy o ustanowienie rozdzielności majątkowej małżeńskiej;
* Sprawy o podział majątku wspólnego małżonków;
* Sprawy o alimenty;
* Sprawy o uregulowanie kontaktów z dzieckiem;
* Sprawy o powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej, sprawy dotyczące ograniczenia i pozbawienia władzy rodzicielskiej;
* Sprawy o ustalenie ojcostwa;
* Sprawy dotyczące opieki i kurateli.

Prawo pracy:
* Sprawy o przywrócenie do pracy lub o odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę;
* Sprawy o zapłatę wynagrodzenia, ekwiwalentu za niewykorzystany urlop, wynagrodzenia za nadgodziny, diet z tytułu odbytych podróży służbowych;
* Sprawy o ochronę dóbr osobistych pracownika;

Prawo karne:
* Obrona osoby podejrzanej/ oskarżonej we wszystkich rodzajach postępowań i na wszystkich etapach postępowania (np. śledztwo, dochodzenie, postępowanie zwyczajne, postępowanie uproszczone, postępowanie przyspieszone, postępowanie apelacyjne i przed Sądem Najwyższym).
* Reprezentacja osób pokrzywdzonych popełnieniem przestępstwa i pomoc w zagwarantowaniu jego praw (np. składanie wniosków dowodowych, zażaleń na postanowienia prokuratora o umorzeniu śledztwa, reprezentacja przed sądem). Reprezentowanie przed sądem oskarżyciela posiłkowego i obrona jego praw.
* Reprezentacja powoda cywilnego w sprawach karnych.

Prawo gospodarcze:
* Zakładanie i przekształcanie wszystkich rodzajów spółek handlowych, oddziałów i przedstawicielstw przedsiębiorstw zagranicznych w Polsce od aktu założycielskiego czy umowy spółki po rejestrację w Krajowym Rejestrze Sądowym;
* Bieżąca obsługa prawna związana z działalnością spółki i sprawami korporacyjnymi;
* Przygotowywanie i opiniowanie umów;
* Bieżące doradztwo prawne;
* Zwalczanie nieuczciwej konkurencji;
* Windykacja należności;
* Prowadzenie spraw egzekucyjnych.

Prawo administracyjne:
* Sporządzanie odwołań od decyzji organów I instancji;
* Sporządzanie skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Prawo cywilne

Prawo rodzinne

Prawo karne

Prawo gospodarcze

Prawo administracyjne